top of page

Älvkullen

Montessoriskolan Älvkullen ligger i centrala Kungälv. Vi är en liten, icke-vinstdrivande skola med hög andel behöriga pedagoger. Maria Montessoris pedagogik är den röda tråden i vår verksamhet och vi arbetar för att utveckla barnen till harmoniska, ansvarstagande och självständiga medmänniskor.

Vi erbjuder förskola för barn från 3 år samt förskoleklass, fritidshem och skola upp till och med skolår 9. Undervisningen bedrivs i små grupper och på skolan går det cirka 140 skolbarn och 24 förskolebarn. 

Victoria - tidigare elev

När jag började på gymnasiet förstod jag hur bra förutsättningar Älvkullen gett mig. Det kändes skönt att vara så förberedd!

Magnus - lärare 

Den kollegiala diskussionen, närhet både till elever, kollegor och ledning och en värdegrund jag kan stå för gör att jag trivs på skolan

Leon, Isaac och Kei - elever 

Älvkullen har god mat, bra lärare och är en trygg plats!

Ledord

TRYGGHET

Genom våra små klasser, vår medvetet utformade miljö och vårt täta samarbete med både vårdnadshavare och elever skapar vi trygghet för alla på skolan. Grundtanken är att elever genom att få vistas i en trygg miljö också blir tryggare i sig. Då kan de ta sig an nya utmaningar och problem på konstruktiva sätt. 

OMTANKE

Genom ett gemensamt ansvar får barn och elever känna samhörighet med varandra. Gemenskap byggs också genom att barn och elever bemöter varandra och vuxna på ett respektfullt sätt. Dessutom skall elever från alla åldrar få träffa varandra och ha roligt tillsammans. 

NYFIKENHET
Montessori handlar om individens inneboende nyfikenhet och lust att lära. Att vårda dessa drivkrafter hos våra elever är ett privilegium.
I vardagen handlar det o
m att uppmuntra intresset, ge förut-sättningar att utforska vidare och att vårda både de små barnens och de nästan vuxna högstadieelevernas vilja att fördjupa sig och lära sig mer. 

ANSVAR

Från det att de små barnen börjar på förskolan till det att vi lämnar över våra nior till gymnasiet ser vi hur ansvar hjälper individen att växa. Att ta ansvar för den gemensamma miljön, för sin egen planering och för sina egna handlingar är en del av att bli den ansvarstagande, fria medborgaren vi skickar vidare. 

KREATIVITET

Kreativitet handlar för oss om hur elever tvingas hitta lösningar och anstränga sig både kroppsligt och tankemässigt för att nå sina mål. I de egna valen och under det självständiga arbetet är den handledda kreativiteten både vad som för tanken framåt och tvingar eleven att upptäcka världen på nya sätt. 

ENGAGEMANG

"Establishing lasting peace is the work of education; all politics can do is keep us out of war" sa Maria Montessori. Vår uppgift är att eleverna skall förstå att de är nyckeln, och att fred är uppnåeligt. Ett första steg är att vi tror på elevens förmåga att lösa problem och hjälper dem att tro på sig själva. 

Kontakta oss

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

bottom of page